Årsmelding for Inderøy sokneråd 2017

Årsmelding for Inderøy sokneråd 2017
Created by silje.vang.pedersen on 26.02.2018 14:47:44


Årsmelding for Inderøy sokneråd 2017.

 

Soknerådet har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Leder: Birgit Sund Henriksen Nestleder:

Stig Fossum Kasserer: Ragnhild Kjesbu

Sekretær: Randi Barstad

Trosopplæringsutvalg, fasteaksjonen: Ellen Ingunn Norum

Styret for Kjerkbladet, klokker og kirkevertturnus: Bjørn Sundfær

Stiftelsen Inderøy kirkestue(leder): Willy Bakstad

Stiftelsen Inderøy kirkestue: Leif-Arne Jakobsen

Sokneprest: Ottar Strand

Medlemmer i Inderøy kirkelige fellesråd:

Birgit Sund Henriksen og Leif-Arne Jakobsen

 

Varamedlemmer:

Studie- og bibelkontakt og misjonskontakt : Line Evelyn Vestrheim

Stiftelsen Inderøy kirkestue og klokker -og kirkevertturnus(reserve) : Sigrid Brandtzæg

Representant til styret i besøkstjenesten: Bjørg Ferstad Røvik

Representant til styret i Blomsterfondet: Grete Snerting Fossum

Fasteaksjonen: Jostein Følstad

 

Det har i 2017 vært 9 soknerådsmøter, derav har 2 møter vært felles med soknerådene på Røra, Sandvollan og Mosvik. Inderøy sokneråd har arbeidet med 52 saker. Årsmøtet for 2016 ble avholdt 12.3.2017 på Kjerkstu.

 

Aktiviteter gjennom året:

• Misjonsgudstjeneste første søndag i januar.

• Fastelavensgudstjeneste 26.februar. Sanitetskvinnene pyntet i kirka, deltok med prosesjon under gudstjenesten, og var ansvarlig for kirkekaffen.

• Såmannssøndagen, 12. februar,feiret vi Bibelens dag og morsdag.

• Askeonsdag ble markert for første gang med kveldsgudstjeneste i Sakshaug kirke 1.mars.

• Menighetens årsmøte ble avholdt 12.mars.

• Prostimøte 14.mars. Magne Vik Bjørkøy, informasjonskonsulent, møtte og informerte om temaet «Kirke og media».

• Fasteaksjonen for konfirmantene ble gjennomført søndag 2.april, og var felles for Inderøy, Røra og Sandvollan sokn. Konfirmantene fikk informasjon om aksjonen før de dro ut i kommunen og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp.

• «Inderøypåske» ble gjennomført også i år. Det var gudstjenester i fem av Inderøy sine kirker, en for hver dag i påsken, samt friluftsgudstjeneste på Bøl.

• Konfirmantarbeidet inneholdt denne våren bl.a. salmekveld 6. april, konfirmantleir 22 .-23.april og nattvolleyballcup.

• Kirkegårdsdugnad på begge kirkegårdene 24.april. Mange frivillige, deriblant 10 tiendeklassinger fra ungdomsskolen, deltok sammen med foresatte, samt eritreere, våre nye landsmenn, og deltakere fra Røde Kors. Kaffe og vafler ble servert av soknerådet i lillesalen på Kjerkstu etter endt arbeid. God deltakelse på dugnadsarbeidet.

• 17. mai. Tradisjonell gudstjeneste.

• Konfirmasjon 28. mai. 33 konfirmanter.

• 11. juni var det gudstjeneste i Sakshaug kirke i forbindelse med Inderøyfest.

• 29. juni var det Persokgudstjeneste i Sakshaug gamle kirke.

• Friluftsgudstjeneste på Kjerknestangen 2.juli i forbindelse med Båttreffet.

• Olsokgudstjeneste 29.juli.

• Kjerkmarsjen fra Råstad til Sakshaug gamle kirke hvor det ble holdt gudstjeneste, ble arrangert 13. august. Vikarprest Janne Jørstad og sokneprest Ottar Strand ordnet med et enkelt pilegrimsopplegg, og det var innlagt kaffepause underveis. 20 deltakere var med på en fin tur. Det var foredrag og grøtsalg på museet ved Inderøy museums- og historielag etter gudstjenesten.

• 28. august var det felles skolestartergudstjeneste for alle elevene i Inderøy kommune som skal begynne på skolen. Utdeling av «6-årsbok».

• 3. september var det gudstjeneste med innsettelse av Janne Grete Jørstad som ny vikarprest. Innsettelsen ble feiret med "festlig kirkekaffe" etter gudstjenesten.

• Gudstjeneste med 50-årskonfirmanter og presentasjon av kommende års konfirmanter 24. september. Etter gudstjenesten ble det på tradisjonelt vis middag og sosialt samvær på Kjerkstu for gullkonfirmantene med følge.

• Høsttakkegudstjeneste 8.oktober. Bygdekvinnelaget var ansvarlig for pynting av kirka, og soknerådet arrangerte kirkekaffe etter gudstjenesten.

• Allehelgensdag var 5.november. Minnegudstjeneste for tre av sokna i kommunen. Åpen kirke til kl. 15.00. Kirkekaffe på Kjerkstu etter gudstjenesten.

• "Lys-våken-gudstjeneste" 19.november.

• 1. søndag i advent, 3. desember. Utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringer.

• Lysmesse 10. desember. Et felles arrangement for speiderne i Inderøy og Sandvollan sokn. Speiderne deltok med prosesjon under gudstjenesten.

• 17. desember. Gudstjeneste i Stokkan grendehus, og julekonsert med andakt i Sakshaug kirke.

• 24. desember. Tradisjonell julaften-gudstjeneste. 

• 1.juledag. Tradisjonell julegudstjeneste.

 

Det er holdt 35 gudstjenester i kirkene i Inderøy sokn i 2017.

Det er foretatt 45 dåpshandlinger, 33 er konfirmert, 22 par har giftet seg, og det har vært 33 begravelser i soknet.

Det har vært 5940 besøkende i kirkene våre i løpet av året.

Det har også vært arrangert 4 konserter i regi menigheten, med 800 besøkende, og 5 konserter i andres regi, med 2200 besøkende. Totalt 9 konserter, med 3000 besøkende. 1 har meldt seg inn i kirken, og 15 har meldt seg ut.

Det har blitt gitt 102.473,- kroner i offergaver.

Det kom inn 30.146,- kroner på konfirmantenes fasteaksjon.

 

Andre aktiviteter/ viktige saker i 2017:

• 1. januar trådte vedtaket om å skille kirke og stat i kraft.

• Det er 500 år siden oppstarten av reformasjonen i år, og i Inderøy prestegjeld ble dette markert 29. oktober.

• I 2017 ble ny biskop ansatt i Nidaros bispedømme, Herborg Oline Finnset.

• Ny vikarprest ble ansatt i 75 % stilling. Janne Grete Jørstad fra Ekne tiltrådte stillingen 1. august.

• Lene Pettersen ble ansatt i 40 % stilling som kontorsekretær på kirkekontoret.

• Sigbjørn Berentsen startet som ny klokker.

• Soknerådet fikk utover året en orientering fra Blomsterfondet og driverne av Kjerkstu, om hva de jobber med. Veldig nyttig orientering.

• Eritreerne i kommunen vår begynte å låne kirka til gudstjenester de søndagene det ikke var gudstjeneste i soknets regi.

• Kirken har også dette året vært sentral i arbeidet med å sette i gang åpen dialog mellom ulike religioner/livssyn. Det har vært månedlige dialogmøter på Internettcafèen.

• Nøkkel til kirka er hengt opp godt synlig på Kjerkstu, slik at hjertestarteren lett kan hentes fra kirka ved behov.

• Menigheten har et misjonsprosjekt i Mali, og det er tegnet en egen misjonsavtale for støtte til prosjektet nå i år.

 

Det er stor aktivitet i soknet vårt. Antall besøkende i kirka er økende, og det samme er antall døpte og vielser. Dette er meget gledelig.
Soknerådet retter en stor takk til alle som gjør en innsats i det frivillige arbeidet i soknet. Vi takker alle klokkere og kirkeverter, og alle sang- og musikk-krefter som deltar under arrangementer i soknets regi.
En varm takk til alle som hjelper til med barne-, ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid og besøkstjeneste, til de som vasker duker og pusser sølv og messing, og de som gjør det pent ute. En stor takk også til de som syr vakre og minnerike dåpskluter.
Takk til alle lag og organisasjoner som årlig sørger for pynting, kirkekaffe og på annet vis deltar i menighetens arbeid.
Vi takker også alle som stiller opp på dugnad, ute og inne i de to kirkene våre.
Tusen takk til alle ansatte i soknet som gjennom sitt daglige arbeid, både ute og inne, og for folk i alle aldre, gjør at kirka er et fint og godt sted å komme til i glede og sorg.

 

Inderøy, februar 2018.

Inderøy sokneråd.

print